Ivan the Terrible, Part I
Reviewed in January 2010
Director: Sergei Eisentein. Cast: Nikolai Cherkasov, Mikhail Nazvanov, Lyudmila Tselikovskaya, Serafima Birman, Pavel Kadochnikov, Andrei Abrikosov, Aleksandr Mgebrov, Mikhail Zharov, Amvrosi Buchma, Mikhail Kuznetsov, Maksim Mikhajlov, Vsevolod Pudovkin. Screenplay: Sergei Eisenstein.


Photo © 1944 Mosfilm
Not yet reviewed in full. Grade: B


Permalink Home 1944 ABC Blog E-Mail